MINA MOTIONER – ÖKA CYKLINGEN

Jag har nu lämnat in alla mina motioner för i år. Det blev väldigt stort fokus på cykling och på trafiksäkerhet. Totalt blev det 13 motioner och 18 skarpa förslag. Av dessa handlar alla utom ett om cykling och trafiksäkerhet (ofta med fokus på cyklisters säkerhet). Nedan sammanfattar jag motionerna utifrån tre rubriker:

Regelförenklingar för ökad cykling

För att fler ska välja cykeln krävs det att cykling ses som ett attraktivt alternativ till framförallt bilen. Samtidigt är många av de trafikregler som gäller idag formade för ett samhälle där bilen ses som den självklara normen. Det gör att vissa lagar och regler är utformade på ett godtyckligt och onödigt krångligt sätt från en cyklists perspektiv. En rad regelförändringar skulle inte bara innebära förenklingar för cyklister, utan även öka säkerheten. Framförallt rör det sig om regler kring vad som gäller i korsningar, passager, övergångsställen och att prioritera gång och cykel – separat. Här lägger jag fem skarpa förslag:

– Väjningsplikt för bilar på alla cykelpassager
– Tillåt högersväng och undanta cyklister från regler om stopplikt
– Tillåt så kallad allgrönt för cyklister
– Tillåt cykling mot enkelriktat
– Ta bort GC-skylten

Mark och infrastruktur

Det enskilt viktigaste för att fler ska välja cykeln är att infrastrukturen håller måttet. Därför krävs det kraftigt ökad fokus på utbyggd och förbättrad infrastruktur, inte bara från kommuner utan även nationellt och regionalt.

Det behövs ett generellt ökat fokus på cykel i den nationella plan som regeringen var fjärde år lämnar till Trafikverket. Här kan mycket göras, men det första och mest självklara är att rätta till tidigare fel. Självklart ska nationella medel kunna gå till sådant som påverkar folks val av transportmedel och även dämpar transportefterfrågan. Det gör att en kommun till exempel ska kunna söka medel för att göra om en bilväg till cykelväg.

Det andra felet som måste rättas till är frågan om markåtkomst för cykelinfrastruktur. Det är inte rimligt att lagen bestämmer att cykelinfrastruktur alltid ska ses som ett bihang till bilvägar, utan självklart måste kommuner ha samma möjlighet till vägåtkomst oavsett om det är en väg eller cykelväg som planeras.

Det är inte bara i städer som cyklingen ökar. Fler och fler får upp ögonen för motionscykling. Samtidigt ökar försäljningen av elcyklar kraftigt. Det gör att landsvägar blir ett tydligare alternativ för cyklister. Därför är det nu viktigt att garantera att även landsvägar och 2+1-vägar får den cykelinfrastruktur som krävs.

Mina tre förslag:

– Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg
– Låt staten medfinansiera åtgärder för effektivare transporter
– Öka möjligheten till markåtkomst för cykelinfrastruktur

Trafiksäkerhet för alla

Trafiksäkerhet kräver en palett av åtgärder och framförallt handlar det om att dämpa farligt beteende från bilförare. Det är allt från att hastigheten måste sänkas och hållas till att garantera så att bilförare har tillräckligt god syn. Medveten vårdslöshet i trafiken måste stoppas och lagen uppdateras om relationerna mellan bilförare och oskyddade trafikanter. En väldigt viktig förändring, där flera andra länder redan ligger före Sverige, är att se till så att omkörningar sker på ett säkrare sätt.

Lagförändringar för ökad trafiksäkerhet spelar inte jättestor roll om inte polisen samtidigt får en rimlig chans att följa upp lagarna. Idag saknas goda förutsättningar för det. Därför föreslår jag tillsammans med Karin Svensson Smith en rad åtgärder för att effektivisera och underlätta polisens trafikövervakning.

Alla mina förslag:

– Inför obligatoriska hastighetshållare, alkolås samt autobroms i alla nyregistrerade bilar
– Sänk bashastigheten till 30 kilometer i timmen i tätorter
– Inför 20 kilometer i timmen som möjlig hastighetsbegränsning
– Obligatoriska synundersökningar för bilförare
– Tydliggör lagen om att särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter
– Utred att placera bevisbördan på motorfordonsföraren i krock mellan motorfordon och cyklist
– Lagstifta om krav på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

– Inför ägaransvar vid hastighetsöverträdelser samt brott mot miljözonsbestämmelser och dubbdäcksförbud
– Kommuner ska få sätta upp fartkameror
– Trafikövervakning med kamera från buss ska tillåtas
– Utöka parkeringsvakters befogenheter

Det var allt för detta året, får försöka slå rekord i antal cykelmotioner igen nästa år 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *